De medezeggenschapsraad 
 

Op onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Voor onderwerpen die de organisatie van de school wezenlijk veranderen is de instemming van de MR nodig. Daarnaast kan de MR altijd advies geven over zaken op beleidsmatig en organisatorisch gebied.  
 
De MR houdt zich onder anderen bezig met: 
• meedenken met, inspraak hebben in en goedkeuren van het schoolplan 
• meedenken met, inspraak hebben in alle beleidsontwikkelingen van de school 
• volgen van de onderwijskundige ontwikkelingen van de school 
• instemmen met de schooltijden en het vakantierooster  
• goedkeuren van de formatie 
 
De MR heeft tot taak het bevorderen van openheid, openbaarheid en het onderling overleg op school. De raad is bevoegd alle aangelegenheden van de school te bespreken en standpunten naar het schoolbestuur kenbaar te maken.  
De Medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit ouders en personeelsleden, welke rechtstreeks uit de ouders en het personeel zijn gekozen.  
 
Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad zijn - tenzij anders vermeld – openbaar. U kunt ons ook bereiken via het volgende mailadres: mr.zevenster@konot.nl